خاکی ها

موسسه فرهنگی هنری خاکی ها

خاکی ها

موسسه فرهنگی هنری خاکی ها

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «حب الحسین یجمعنا» ثبت شده است

ﺗﻮ درﯾﺎﯾﯽ و ﻣﺎ، ﺧﯿﻞ ﺗﺸﻨﻪ ﻟﺒﺎن
ﻏﺮق ﺷﻮر و ﻧﻮا، ﺗﺎ ﮐﻮی ﺗﻮ روان
از ﻫﺮ ﺷﻬﺮ و ﺑﻼد، از ﻫﺮ ﻗﻮم و ﻧﮋاد
ﺑﺎ ﻫﺮ رﻧﮓ و زﺑﺎن، از ﻫﺮ ﺟﺎی ﺟﻬﺎن

از ﻋﺸﻖ ﺗﻮ روﺷﻦ دلِ ﻣﺎﺳﺖ
مُحب تو عزیز دل‌هاست
ﺷﺶﮔﻮﺷﮥ ﺗﻮ ﯾﺎﺑﻦ زﻫﺮا
ﺑﻬﺸﺖ ﻋﺎﺷﻘﺎن دﻧﯿﺎﺳﺖ

ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ از ﻫﻤﻪ ﺟﺎ، راﻫﯽ ﺳﻮی ﮐﺮب وﺑﻼ
حُبُّ الحُسَین یَجمَعُنا